Denizcinin anasayfası

Balık avlama filosuna destek

Gemi ve Su Araçlarının İnşa Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Ege-Akdeniz kıyılarında çalışan günlük tur teknelerinin seyir emniyetinin artırılması amacıyla gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle gemi ve su araçlarındaki tadilat tanımı düzenlendi.

Buna göre, Ege ve Akdeniz kıyılarında günlük tur teknelerinde yapılacak güverte ve direk ekleme gibi yapısal değişiklerin proje ve izinle gerçekleştirilmesi sağlanarak seyir emniyeti artırılacak.

Delmar Safety

Bakım ve onarımdan sonraki “kara sörveyleri”nde tesise gitme zorunluluğu sınırı 12 metreden 15 metreye çıkarılırken 15 metre altı gemi veya su araçlarının “kara sörveyi” işlemleri liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilecek.

Balık avlama filosuna destek

Tam boyu 24 ile 50 metre arasındaki balıkçı gemilerinin yenilenmesinde mevcut donanım yeni gemiye aktarılabilecek. Böylelikle balık avlama filosunun modernize edilmesine destek olunacak.

İzinsiz tadilat ve inşada klas zorunluluğu olmayan gemiler için “Klastan uygunluk yazısı getirilmesi” hükmü kaldırıldı. Uygunluğun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanlarınca kontrol edilmesi, maliyetin düşmesini sağlayacak.

Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı üzerinden elektronik ortamda proje onayı ve gelecek dönemde de izin belgeleri, web üzerinden alınarak liman başkanlıklarına gidilmeden daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Tam boyu 24 metre ile 50 metre arasındaki balıkçı gemilerinin klas şartı, sadece tekne klası olarak uygulanacak.

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Askeri gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Mevcut” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (n), (ö), (ş) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği, derinliği, güverte sayısı, direk sayısı, gros tonilatosu veya net tonilatosundan en az birinin veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,”

“ö) Tanınmış klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan tanınmış klas kuruluşunu,”

“ş) Yeni gemi ve su aracı: 7/2/2016 tarihinden sonra inşa izin belgesi alan veya inşa izni alma zorunluluğu olmayıp bu tarihten sonra Türk gemi sicilleri ve Bağlama Kütüğünden birisine kayıt edilmiş olan gemi ve su aracını,

 1. t) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak Türk Bayraklı olan;

 1. a) İnşa veya tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzerinde olan,
 2. b) Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan,
 3. c) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi Liman Başkanlığından izin alır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisinin isteğine bağlı olarak Liman Başkanlığınca izin belgesi düzenlenir.

(3) Tüm gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları tesiste yapılır. Boyu 2,5 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının inşa bilgileri ile tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarına ait tadilat bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak GSVP’ye girilmesi zorunludur.

(4) GSVP üzerindeki bilgi ve belge girişlerine dair usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. GSVP girişleri bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgililer tarafından kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılır.

(5) İnşa için “Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-1’de; tadilat için “Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-2’de belirtilen projeler ve belgeler, Liman Başkanlığına elektronik veya fiziksel olarak sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(6) Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır. İnşa ve tadilatın başlama tarihleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir ve işlemin başladığına dair tespit yapılması için klaslı gemi ve su araçlarında yetkilendirilmiş klas kuruluşuna, diğer gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığına başvuruda bulunulur. Gemi veya su aracının omurgasının projeye uygun olarak kızağa konulması veya en az 50 tonluk kısmının montajının ya da tahmin edilen toplam inşa malzeme ağırlığının yüzde birinden küçük olanının yapılmış olması gemi inşasının başlangıcı olarak kabul edilir. İnşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başladığına yönelik yetkilendirilmiş klas kuruluşu veya İdare tarafından tespit yapılmaması durumunda belge geçersiz olur.

(7) Projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması ve GMO’nun meslekî denetiminden geçirilmesi zorunludur. GMO, bu Yönetmelik gereği meslekî denetimden geçirdiği plan ve proje onayları ile ilgili kayıtları tutmak, bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek ve İdarenin istediği durumlarda meslekî denetime ilişkin kayıtlarını sunmak zorundadır. Klaslı gemi ve su araçlarında meslek odası denetimi aranmaz; ancak bu durum projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Klassız gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığına sunulan plan, proje ve hesaplar Liman Başkanlığınca onaylanır.

(8) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi Liman Başkanlığına sunar. Liman Başkanlığı projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir.

(9) Proje ve dokümanlar için istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.

(10) İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda bilgi değişiklikleri gemi sahibi veya temsilcisi tarafından bildirilmek zorundadır. Bu durumda mevcut izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilerek yeni izin belgesi düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir.

(11) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe Türk Bayraklı gemi veya su araçlarının inşa ve tadilatlarında klaslıolma zorunluluğu; gemi ve su aracının projelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş klas kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilendirilmiş klas kuruluşunca beş yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ile bu sertifikanın geçerliliğinin beş yıl boyunca korunmasıdır. Klaslı olma zorunluluğu;

 1. a) 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi veya su araçlarından;

1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşa veya tadilatlarında,

2) Tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut gemi ve su araçlarının yolcu sayılarının tadilatlı veya tadilatsız olarak 12 yolcuyu geçmesi durumunda,

 1. b) Balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinden;

1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 50 metre ve üzerinde olanların inşa ve tadilatlarında,

2) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinin tadilatlı veya tadilatsız olarak diğer cinslere geçiş taleplerinde,

3) İnşa ve tadilat sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olup 50 metrenin altında olan balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinde (ç) bendinde belirtildiği şekilde,

 1. c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan diğer gemi ve su araçlarından;

1) İnşa bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşalarında,

2) Tadilatları sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni gemi ve su araçlarının tadilatlarında,

3) Tadilatları sonucunda tam boyu 50 metre ve üzerinde olan mevcut gemi ve su araçlarının tadilatlarında, uygulanır.

ç) (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen gemilerin sadece tekne kısmı klas gözetiminde inşa veya tadil edilir. Tekne kısmı haricindeki diğer unsurların inşa ve tadilatı İdarenin gözetiminde tamamlanır. Tekne inşasının veya tadilatının bitimi aşamasında yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından tekne inşasının veya tadilatının klas gözetiminde ve klas kurallarına göre yapıldığını belirtir uygunluk yazısı sunulur ve inşa veya tadilat bitiminde klas sertifikası istenmez. İnşanın veya tadilatın geri kalan aşamaları için kontrol mühendisi atanır ve on altıncı fıkrada belirtilen usule göre en az bir kez denetime tabi tutulur.

(12) Klas zorunluluğu bulunmayan tam boyu 24 metre altı gemi ve su araçlarının tadilatsız yolcu kapasitesi artırımı başvurularında “Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-3’te listelenen proje ve dokümanlar Liman Başkanlığına sunulur. Liman Başkanlığı yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler.

(13) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı denetim görevlisi tarafından takip edilir. Yapılacak denetimler için; şekli İdare tarafından belirlenen Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(14) Kontrol mühendisi, Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacak denetimlerin zamanında yapılabilmesi için Liman Başkanlığına başvurulmasından sorumludur. Bu başvuru yazılı olarak yapılır.

(15) Liman Başkanlığı tarafından denetimin tarihi, kontrol mühendisine ve tesise denetimden en az 2 gün önce elektronik posta veya faks yoluyla bildirilir. Kontrol mühendisi, denetim görevlisi tarafından bildirim yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır.

(16) Takip formunda belirtilen denetimler; yeni inşa veya tadil edilen gemi ve su araçlarında en az iki defa yapılır. Usulüne uygun bildirim yapıldığı halde kontrol mühendisinin denetimde bulunmadığı veya denetim raporunu imzalamadığı durumlarda, bu hususun denetim raporunda belirtilmesi koşulu ile yapılan denetim geçerli sayılır. İnşa veya tadilat izni zorunluluğu bulunmayıp gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi isteğine bağlı olarak düzenlenmiş izin belgeleri için de inşa ve tadilat denetimleri yapılır.

(17) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından takip edilir ve kontrol mühendisi şartı aranmaz.

(18) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planı, mesleki denetimden geçirilmiş ve gemi klaslı ise ilgili yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından bilgi alındı kaşesi vurulmuş olarak Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak olan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat bilgileri GSVP’yekaydedilir. Tesis sahibi veya temsilcisi inşa veya tadilata başlamak için Liman Başkanlığından izin alır.

(2) GSVP girişleri tesis, yetkilendirilmiş klas kuruluşu veya Liman Başkanlığı tarafından yapılır. GSVP üzerindeki bilgi ve belge girişlerine dair usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. GSVP girişleri bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgililer tarafından kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılır. İnşa için Ek-1 (b)’de istenen belgeler, tadilat için Ek-2 (b)’de istenen belgeler tesis sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulur. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır.

(3) Gemi ihraç amaçlı yapılıp yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıt ettirilmesi durumunda bu sicile kayıtlı olduğu sürece Türk Bayraklı gemi olarak kabul edilir. Bu gemilere 5 inci maddede belirlenen kurallar uygulanmaz. Geminin ihraç edilmeyip Türk Bayrağı çekmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen ihraç edilemeyen gemilere yönelik kurallar uygulanır.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilecek tam boyu 12 metre ve üzerinde olan gemi ve su araçları yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşlarının klasında inşa veya tadil edilir.

(5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarının sözleşmelerinde veya yazılı beyanlarında, klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edileceğine dair özel bir hüküm olması halinde bu gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatında klas zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sözleşme veya yazılı beyanlarına dayanarak klassız olarak ihraç amaçlı inşa veya tadil edilen ya da inşasına başlanan gemi ve su araçlarının ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan, idari para cezası haricindeki hükümler uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “12” ibareleri “15” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “tesis sahibi veya temsilcisi tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında yer alan “Bu bildirimler” ibaresi “GSVP bilgi girişleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Türk Bayraklı gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım aşamasında;

 1. a) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için Liman Başkanlığından izin belgesi alınması,

b)Klassız gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı için veya tekne kısmının klas gözetiminde inşa veya tadilatı yapılan balık avlama ve balıkçı yardımcı gemilerinde İdarenin gözetiminde inşa veya tadil edilecek kısımları için kontrol mühendisi atanması,

 1. c) Gemi veya su aracının sahibinin değişmesi halinde yeni sahibi veya temsilcisi, izin belgesindeki diğer bilgilerden birisinin değişmesi halinde ise mevcut sahibi veya temsilcisi tarafından yeni izin belgesi alınması için 15 iş günü içerisinde Liman Başkanlığına bildirilmesi,

ç) Gemi veya su araçlarının tesis dışında yapılacak bakım onarım faaliyetleri için ilgili Liman Başkanlığından bakım onarımın yapılacağı yer hakkında izin alınması ve bakım onarımın Liman Başkanlığınca GSVP’ye girişinin sağlanması amacıyla gerekli bilgilerin Liman Başkanlığına sunulması,

 1. d) 5 inci maddenin on sekizinci fıkrasında belirlenen bildirimin yapılması ve gerekli belgelerin sunulması, konularında İdareye karşı sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

 1. a) Tesisinde, Liman Başkanlığından gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemesi,
 2. b) Tesisinde yapılmak üzere alınmış inşa ve tadilat izni ile ilgili olarak, işlemlerin başlangıç tarihlerinin GSVP’ye girilmesi ve tespit yaptırmak için Liman Başkanlığına başvuruda bulunulması,
 3. c) Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarımına dair yetkisi dâhilindeki bilgilerin GSVP girişinin yapılması,

ç) (c) bendinde belirtilen bilgilerin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde bilgilerin GSVP sisteminde güncellenmesi, konularında İdareye karşı sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Belirlenen kurallar kapsamında klas sertifikası zorunlu” ibaresi “5 inci maddenin on birinci fıkrasında belirlenen klas zorunlulukları kapsamında” olarak değiştirilmiş; (ç) bendinde yer alan “girmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve güncellemek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği” ibaresi, “5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği” olarak; dördüncü fıkrasında yer alan “gemi ve su aracı temsilcisi” ibaresi, “gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Sicil türlerinin herhangi birinden terkin edilmiş denize elverişsiz hâle gelmiş tamire değmez gemi veya su araçları ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu proje, hesap ve dokümanların elektronik ortamda sunulması ve saklanmasına yönelik uygulama, ilgili veri tabanının hazırlanmasını müteakip İdare tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;

 1. a) Birinci fıkrasının;

1) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “500” ibaresi “1.000” olarak değiştirilmiş; (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı alt bendinde yer alan “50” ibaresi “100” olarak değiştirilmiştir.

2) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “500” ibaresi “1.000” olarak; (2) numaralı alt bendinde yer alan “50” ibaresi “100” olarak değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya (d)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı alt bentte yer alan “100” ibaresi “200” olarak değiştirilmiş ve (4) numaralı alt bendinde yer alan “50” ibaresi “100” olarak değiştirilmiştir.

3) (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “500” ibaresi “1.000” olarak; (2) numaralı alt bendinde yer alan “1.000” ibaresi “1.500” olarak değiştirilmiştir.

4) (ç) bendinde yer alan “Klas kuruluşlarından” ibaresi “Yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından” olarak; aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “200” ibaresi “400” olarak; “400” ibaresi “800” olarak; “600” ibaresi ise “800” olarak değiştirilmiştir.

 1. b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klas sertifikalı olarak inşa veya tadil edilmek veya tekne kısmının klaslı olarak inşa veya tadil edilme zorunluluğu olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klas nezareti olmaksızın başlanan ya da tamamlananlar için para cezasının yanında bu Yönetmelikteki gerekliliğine göre klas sertifikası veya uygunluk yazısı şartı da aranır.”

 1. c) Üçüncü fıkrasında yer alan “bildirim” ibareleri “GSVP girişleri” olarak değiştirilmiştir.

ç) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında olup;

 1. a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,
 2. b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,
 3. c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

ç) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatlarına devam edebilmeleri için idari para cezasının ödenmiş olmasının yanında, gemi ve su aracının mevcut durumunun uygunluğuna yönelik tespit yapılır.”

“(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası gereği yapılacak tespit için;

 1. a) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.
 2. b) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında sadece tekne kısmının yetkilendirilmiş klas kuruluşu gözetiminde olması zorunlu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında tekne inşasının klas kurallarına uygunluğuna ilişkin yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.
 3. c) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu bulunmayan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenmesine yönelik gerekli sörveyler İdarece yapılacaktır. Bu kapsamdaki gemilere, birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları iki katı şeklinde uygulanır.

ç) Yabancı bayraklı gemi ve su araçlarında ise sözleşmelerinde veya yazılı beyanında klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edileceğine dair özel bir hüküm olmaması halinde yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.

 1. d) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında teknelerde CE uygunluk işareti gereklilikleri İdarece kontrol edilecektir.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında projelere uygunluğu tespit edilen gemi ve su araçlarından inşa ve tadilatı devam edenlerin işlemlerine, 5 inci madde hükümlerine uygun olarak devam edilir, inşa ve tadilatı tamamlanmış olanların GSVP girişi yapılarak doğrudan belgelendirilmesi yapılır.

(7) 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen kişilerin aynı kişi olması ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kabahatlerden birinin bu kişi tarafından işlenmesi halinde ilgilisine tek bir idari para cezası uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş ve aynı ekteki tablonun sekizinci satırının üçüncü sütununda yer alan “65 metre ve üzeri gemi ve su araçlarından” ibaresinden önce gelmek üzere “Fribord boyu” ibaresi eklenmiştir.

“6- Gemi ve su araçlarından, klassız inşa edilenler için aşağıdaki çizelgedeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numarada belirtilenler, klaslı inşa edilenler için 1 numarada belirtilen plan, proje ve hesaplar inşa izin başvurusunda sunulmalıdır, diğer plan, proje ve hesaplar inşa takibinde veya inşa bitiminde sunulur.”

“7- Balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinden tam boyu 24 ila 50 metre arasında olanlar için aşağıdaki çizelgede alınacak plan ve projelerden ilk 10’u klaslı gemilerden istendiği şekilde, diğerleri klassız gemilerden istendiği şekilde İdareye teslim edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tabloya onuncu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı ekin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 ve Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.


Bunları da beğenebilirsin