Denizcinin anasayfası

Yat sigorta teminatlarında Türk P&I farkı

Türk P&I Teknik Müdür Yardımcısı Umut Can, Institute Yacht Clauses Hulls 1.1.85 ile Türk P&I Kuralları Sorumluluk Rejimlerini karşılaştırdı.

Türk P&I Teknik Müdür Yardımcısı Umut Can, Türkiye Yat Kaptanları Derneği’nin düzenlediği “Yachting Sector” etkinliğinde “Institute Yacht Clauses Hulls 1.1.85 ve Türk P&I Kuralları Sorumluluk Rejimlerinin karşılaştırılması” konulu bir sunum yaptı.

Can, Institute Yacht Clauses Hulls 1.1.85 ve Türk P&I Kuralları sorumluluk rejimlerini “çatma sorumluluğu”, “sigortalı teknedeki gemi adamı haricindeki diğer kişiler”, “gemi adamları sorumluluğu”, “diğer su araçlarına (çatmadan başka sebeplerle) verilen zarar”, “çevre kirliliği”, “sigortalı su aracının kurtarılmasında çevre kirliliğinin engellenmesi için yapılan anlaşmalar”, “enkaz kaldırma”, “cezalar”, “su aracının gümrük idaresi tarafından müsaderesi, “karantina masrafları”, “su sporları” ve “enkaz nedeniyle gemi adamının işsizlik tazminatı” açısında karşılaştırdı.

Institute Yacht Clauses Hulls 1.1.85 ve Türk P&I Kuralları Sorumluluk Rejimlerinin karşılaştırılması

Delmar Safety

Çatma Sorumluluğu

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozlar
Sadece aşağıdaki başlıklar teminat kapsamındadır;

1 ) Diğer her hangi gemi veya her neyse oradaki eşyanın zıya veya hasarı.

2 ) Sigortalı gemide veya yakınında ya da diğer her hangi gemideki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler dahil, tazminat talepleri

Türk P&I – P&I Sigortası
IYC 1.1.85 hükümleri, Çatma sebebiyle aşağıda sıralanan hususlardan doğan sorumluluklar aşağıdaki maddeler de ilave edilerek genişletilmiştir;

1 ) Çatmaya karışan diğer su aracının enkazının, yükünün veya diğer eşyanın yüzdürülmesi, kaldırılması, yok edilmesi, ışıklandırılması veya işaretlenmesi.

2 ) Çatmaya karışan diğer su aracındaki kişilerin manevi yasal tazminat talepleri
3) Sigortalının, çatma sebebiyle oluşacak olan ve tekne poliçesinde belirlenen su aracının değerinin aşılması sebebiyle oluşan aşan kısma ilişkin sorumluluğu.

Sigortalı Teknedeki Gemi Adamı Haricindeki Diğer Kişiler

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Sadece aşağıdaki başlık teminat kapsamındadır; Sigortalı gemide  can kaybı, bedeni sakatlık veya
hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler dahil tazminat talepleri

Türk P&I – P&I Sigortası
IYC 1.1.85 hükümleri, bahse konu kişilere karşı aşağıda sıralanan hususlardan doğan sorumluluklar için
aşağıdaki maddeler de ilave edilerek genişletilmiştir;

1 ) Sigortalı teknedeki yolcu ve mürettebat haricindeki diğer kişilerin manevi tazminat talepleri
2 ) Bu kişilerin iş görmezlik, geçici veya sürekli sakatlıktan kaynaklanan maddi tazminat talepleri

Gemi Adamı Sorumluluğu

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Aşağıdaki başlıklar teminat kapsamındadır;

1 ) Gemi adamının yaralanması, hastalanması veya ölümünden kaynaklanan yasal sorumluluklar.
2 ) Değerli eşyalar hariç olmak üzere, gemi adamının zayi olan kişisel mallarından kaynaklanan yasal
sorumluluklar.
3 ) Gemi adamının ülkesine iadesini zorunlu kılan hallerden kaynaklanan sorumluluklar.
4 ) Ölen, sakatlanan veya yaralanma, hastalık veya firar nedeniyle karada kalan gemi adamının yerine geçmek üzere gönderilen gemi adamının ikame masrafları.

Diğer Su Araçlarına (Çatmadan Başka Sebeplerle) Verilen Zarar

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir

Türk P&I – P&I Sigortası
Herhangi bir su aracının, yük veya diğer eşyanın çatma haricinde bir nedenle zayi olmasından,
hasarlanmasından, gecikmesinden ve enkazının kaldırmasından kaynaklanan sorumluluklar teminat
kapsamındadır.

Çevre Kirliliği

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Aşağıdaki başlıklar teminat kapsamındadır;

1 ) Su aracından bırakılan veya sızan herhangi bir maddeden kaynaklanan sorumluluklar.
2 ) Su aracından bırakılan veya sızan herhangi bir madde nedeniyle oluşabilecek zıya, hasar veya bulaşmanın önlenmesi veya azaltılması için alınacak makul önlemlere ve oluşabilecek kirliliğin temizlenmesine ilişkin masraflar ile bu önlemler sebebiyle herhangi bir eşyaya verilebilecek zıya veya hasardan kaynaklanacak sorumluluklar.
3 ) Su aracından herhangi bir maddenin ani bırakılması veya sızma tehlikesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ilişkin masraflar.
4 ) Su aracında yapılacak kalıcı inşai değişiklikler hariç olmak üzere, su aracının veya yükünün veya su aracından sızma riski olan herhangi bir maddenin yaratabileceği kirliliğe ilişkin veya bu kirliliğin önlenmesi veya azaltılması amacıyla herhangi bir resmi kurum tarafından alınan veya alınması emredilen önlemlere uyulması sebebiyle oluşabilecek olağandışı sorumluluklar.
5 ) Kurtarma sözleşmesi gereğince kurtaranların, su aracından herhangi bir maddenin sızma riskini ve çevre kirliliğini önlemek veya azaltmak için yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan sorumluluklar.
6 ) Su aracının enkaz haline gelmesinden sonra bu enkazdan tahliye edilen veya sızan herhangi bir maddeden kaynaklanan sorumluluk.

Sigortalı Su Aracının Kurtarılmasında Çevre Kirliliğinin Engellenmesi İçin Yapılan Anlaşmalar

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
SCOPIC vb. anlaşmalar tahtında yapılan anlaşmalardan kaynaklanabilecek masraflar, teminat kapsamındadır.

Enkaz Kaldırma

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Sadece enkazın kaldırma masrafları teminat kapsamındadır.

Türk P&I – P&I Sigortası
Su aracının enkazının yüzdürülmesi, yerinin değiştirilmesi, yok edilmesi, ışıklandırılması veya işaretlenmesinden kaynaklanan sorumlulukların yanı sıra aşağıdaki maddelerden kaynaklanabilecek masraf ve yasal sorumluluklar da teminat kapsamındadır;

1 ) Su aracının enkazından yayılacak yakıt ve/veya diğer kirletici maddelerden oluşacak sorumluluk.
2 ) Su aracının enkazının veya üzerindeki eşyanın başka bir su aracına veya cisme teması sonucunda ortaya çıkabilecek sorumluluk.
3 ) Su aracının enkazının neden olacağı liman blokajından kaynaklı kar ve kullanım hakkının kaybından oluşacak sorumluluk.
4 ) Su aracının enkazının zarar verdiği veya kullanım imkanını kısıtladığı başka su aracının kar ve kullanım kaybından oluşacak sorumluluk.

Cezalar

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Sigortalının şahsi kusurunun bulunmaması şartı ile aşağıdaki başlıklardan kaynaklanabilecek cezalar teminat kapsamındadır;

1 ) Su aracından kaza ile bırakılan veya sızan herhangi bir madde nedeniyle kesilecek cezalar.
2 ) Kaçakçılık veya gümrük ile ilgili mevzuatın ihlali.

Su Aracının Gümrük İdaresi Tarafından Müsaderesi

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Sigortalının Türk Hukuk mevzuat ve zorunlu kurallarına, ahlaki değerlere, kamu düzenine veya kişisel haklara aykırı herhangi bir hareketi nedeniyle meydana gelen talepler haricinde, su aracının, gümrük mevzuatına aykırılık sebebiyle, kanunen yetkili herhangi bir kurum tarafından müsadere edilmesi sebebiyle zayi olması hâlinde ortaya çıkabilecek masraf ve sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Karantina Masrafları

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Su aracında ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıkların doğrudan sonucu olabilecek masraflar, karantina ve
dezenfekte masrafları da dahil olmak üzere ve sigortalının yakıt, sigorta, maaş, kumanya, yük elleçleme ve liman masrafları nedeniyle maruz kalacağı net kayıplar, teminat kapsamındadır.

Su Sporları

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir

Türk P&I – P&I Sigortası
İlave prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir

Enkaz Nedeniyle Gemi Adamının İşsizlik Tazminatı

IYC 1.1.85 Sorumluluk Klozları
Teminat haricidir.

Türk P&I – P&I Sigortası
Su aracının gerçek veya hükmi tam zıya haline gelmesi durumunda gemi adamına ödenmesi gerekebilecek maaş veya sair tazminat tutarları teminat kapsamındadır.


DM Group
Bunları da beğenebilirsin