Denizcinin anasayfası

Faiz, komisyon ve benzeri finansman giderlerinizin hepsini vergiden düşemeyebilirsiniz

Lorenz Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucu Ortağı Mali Müşavir Burakhan Gül, A’dan Z’ye Finansman Gider Kısıtlamasını kaleme aldı.

Kanun koyucu, şirketlerin idaresinde ve yönetiminde yabancı kaynaklarının kullanımını azaltmak için 2021 yılında Finansman Gider Kısıtlamasını uygulamasını hayata geçirdi. Burada hedeflenen aslında şirketler nakit akışlarında ve işletmelerinin finansal döngülerinde iç kaynakların kullanımına teşvik etmektir. Dışarıdan borçlanmanız istenmemektedir veya dış borcunuza karşılık özkaynağınızı büyütmeniz istenmektedir.

Nedir Finansman Gider Kısıtlaması?

Aslında 2013 yılında kanunlara dahil edilmiş fakat 8 yıl boyunca uygulamaya geçirilmemiş bir uygulamadır. 2021 Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aktive edilmiştir.

Delmar Safety

Finansman Gider Kısıtlaması, yabancı kaynakları (kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar toplamı) özkaynakları aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin ve bilanço esaslarına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin, aşan kısım kadar sınırlı olmak üzere yabancı kaynaklar nedeniyle oluşmuş olan faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve kur farkı vb. giderlerinin %10’nu Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir. Yani kurumlar vergisi matrahında indirim konusu yapılamaz. 

İstisnai ve Özellikli Durumları Nelerdir?

Özkaynaklarınız, Yabancı Kaynaklardan büyük olduğu durumda bu kısıtlama firmanız için geçerli olmayacaktır. 

Finansman gideri yanında finansman geliri elde eden mükellefler bu iki kazanç ve gider arasında mahsuplaştırma yapamayacağı tebliğde de açıkça belirtilmiştir.

Yani Kambiyo Gideri olan ve yabancı kaynağı özkaynaktan fazla olan mükellef, kambiyo karı da elde ettiği durumda, kambiyo giderinden kambiyo karını çıkararak aradaki farkın %10’nunu Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yapamayacak, kambiyo karını dikkate almadan K.K.E.G. hesaplaması yapmak zorundadır. Fakat istisnai durum; aynı kaynağa ilişkin ise birbiri ile mukayese edebiliyor ve mahsuplaştırma yapabiliyorsunuz.

Yatırım için katlanılan maliyet kapsamında bir yabancı kaynak kullanımı var ise; yabancı kaynağa ilişkin faiz vb. finansman giderlerinin tamamı kurumlar ve gelir vergisi matrahında indirim konusu yapılabilir. Uygulama tebliğinde yatırım kelimesinin kapsamı ‘’İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine ilişkin olarak yapılmakta olan yatırımlar da dahil olmak üzere her türlü amortismana tabi iktisadi kıymet’’ olarak tanımlanmıştır.

Burada bir diğer önemli husus ise yatırım için kullanılmış olan kredilerin ilk yılın sonuna kadar katlanılacak olan faiz vb. finansman giderleri bildiğiniz üzere yatırımın maliyetine eklenilebilir, bu istisna da sadece maliyete eklediğiniz finansman gideri için geçerlidir. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri ve kanunda belirtilen diğer şirketler bu uygulamanın dışındadır.

Sonuç olarak Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar dahil birçok firma yıl sonu karlılık ve vergi matrahı hesaplamalarına başlamış hatta bitirmek üzere oldukları için sonradan vergi matrahında şaşırtıcı bir tablo ile karşılaşmamak adına Finansman Gider Kısıtlamasını dikkatli hesaplamaları gerekmektedir. Özellikle global faaliyet gösteren firmalarda çok yüksek komisyon giderleri olabiliyor ve bu durum kurumlar vergisi ödemelerinizde büyük değişikliklere neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir kısıtlamadır.


Bunları da beğenebilirsin