Denizcinin anasayfası

‘Çevreyi kirleten değil, kirlenmeyi önleyen sektörüz’

“ÇEV­REYİ KİRLE­TEN DEĞİL, KİRLEN­MEYİ ÖN­LE­YEN SEK­TÖ­RÜZ”

GEMİSAN­DER Başkanı Kamil Öönal sektörün son bir yılını değerlendirdi.

Yıl­lık 1 mil­yon ton ka­pa­si­te­si ve 400 mil­yon dolar eko­no­mik bü­yük­lü­ğü ile böl­ge­de 10 Binki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam sağ­la­yan gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün 2018 yılı içe­ri­sin­de sek­tör­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­nek Baş­ka­nı (GEMİSAN­DER) Kamil Önal özgürses gazetesi için de­ğer­len­dir­di.

“DÖ­NÜ­ŞÜM ÇEV­RE­YE DU­YAR­L­ILI­ĞIN TEK YOLU”

Ko­nuş­ma­sı­na gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nü okur­la­rı­mı­za ta­nı­ta­rak baş­la­yan Baş­kan Önal şun­la­rı ifade etti:

“Ül­ke­miz­de tek gemi söküm böl­ge­si olan Ali­ağa’da Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gemi söküm izni, Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­kan­lı­ğı, Ter­sa­ne­ler ve Kıyı Ya­pı­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü’nden Gemi Söküm Yetki Bel­ge­si almış, 22 gemi geri dö­nü­şüm fir­ma­sı 28 par­sel­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir.

Gemi geri dö­nü­şü­mü, iş­let­me öm­rü­nün so­nu­na eri­şen ge­mi­le­rin ber­ta­ra­fı­nın şüp­he­siz ki ‘çev­re­yeen du­yar­lı’ yo­lu­dur. Gemi bün­ye­sin­de bu­lu­nan hemen her mal­ze­me geri dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir veya ol­du­ğu gibi ya da eldenge­çi­ri­le­rek ye­ni­den kul­la­nı­la­bi­lir.

Bu dö­nü­şüm­le bir­lik­te sö­kü­mü ya­pı­lan ge­mi­le­rin ye­ri­ne eko­no­mik öm­rü­nü ta­-mam­la­mış ge­mi­le­rin se­fer­ler­den çe­kil­me­si ile yer­le­ri­ne yeni to­naj­da ve tek­no­lo­ji­de çev­re­ye du­yar­lı, daha fazla iş­let­me ve­ri­mi olan ge­mi­le­rin ge­ti­ril­me­si iş­lem­le­rin­de, de­niz­ci­lik risk­le­ri­ni daha aza in­di­ren tabii bir tek­no­lo­jik süreç için­de ye­ri­ni bul­mak­ta­dır” dedi.

“AB ÜL­KE­LERİNİN GÖZÜ GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM SEK­TÖ­RÜN­DE”

Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün öne­mi­nin her geçen gün art­tı­ğı­nı ifade eden Baş­kan Önal:

“Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü ön­ce­ler­de önem­sen­me­yen ve göz­den ırak ge­nel­lik­le geri kal­mış ül­ke­le­rin yap­tı­ğı bir sek­tör iken, kü­re­sel ısın­ma ve iş­siz­li­ğin art­tı­ğı, doğal kay­nak­la­rın azal­dı­ğı gü­nü­müz­de, bütün ül­ke­le­rin dik­kat­le iz­le­di­ği/ yap­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı bir fa­ali­yet alanı ol­muş­tur.

Halen dün­ya­da Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri de dâhil olmak üzere bir­çok ül­ke­de gemi geri dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri ya­pıl­mak­ta­dır” dedi.

“HURDA GEMİLER EKO­NOMİYE GERİ KA­ZAN­DI­RI­LI­YOR”

“Hurda ge­mi­le­rin % 98’i çelik bunun da %95’i ye­ni­den kul­la­nı­la­bi­lir mad­de­ler­dir. (Fire oran­la­rı ha­riç­tir.)

Hurda gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü bu ne­den­le eko­no­mik ve çev­re­sel açı­dan ya­pıl­ma­ya değer bir sek­tör­dür.2018 yı­lın­da te­sis­le­re muh­te­lif türde 158 gemi gel­miş olup, çelik ağır­lık­la­rı 602 Bin tondur.”

“GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM­DE TERCİH EDİLEN TEK ÜLKEYİZ”

“2015 yı­lın­da ge­ri­le­me­ye baş­la­yan dünya ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın et­ki­le­ri, 2018 yı­lın­da da devam etmiş;

Dünya gemi geri dö­nü­şüm sek­tör­le­rin­de ül­ke­miz pet­rol plat­form­la­rı­nın geri dö­nü­şü­mün­de ter­cih edi­len tek ülke ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş­tir. 2018 yı­lın­da 220 Bin ton çelik ağır­lı­ğın­da pet­rol plat­for­mu geri dö­nü­şü­me alın­mış­tır.”

“2018 YI­LIN­DA ÇA­LI­ŞAN SA­YI­MIZ DEĞİŞMEDİ ”

Hurda fi­yat­la­rın­da düşüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Önal “2018 yıl­ba­şı­na göre 78 do­lar­lık bir düşüş ya­şan­dı.

2018 yı­lın­da eko­no­mik bü­yük­lük ise 250 mil­yon dolar ci­va­rın­da olur­ken, or­ta­la­ma ça­lı­şan sa­yı­sı Bin 200 ola­rak kay­de­dil­miş­tir. Bir ön­ce­ki yıla göre is­tih­dam ko­run­muş­tur ”dedi.

“AB LİSTESİNDE 2 TESİSİMİZ YER ALI­YOR”

“30.12.2013 ta­ri­hin­de AB Par­la­men­to­su’nda onay­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren AB Gemi Geri Dö­nü­şüm ya­sa­sı ile AB Bay­rak­lı ge­mi­le­rin geri dö­nü­şü­mü sı­ra­sın­da olu­şa­bi­lecek olum­suz em­ni­yet ve çevre et­ki­le­ri­nin, ge­rek­siz eko­no­mik yük oluş­tur­ma­dan azal­tıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı he­def­len­miş­tir.

Yeni Yasa, AB Bay­rak­lı ge­mi­le­rin OECD ül­ke­le­ri dı­şın­da kalan ül­ke­ler­de yer alan te­sis­ler­de mi­ni­mum çev­re­sel ve em­ni­yet ko­şul­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­rek yasal ola­rak geri dö­nüş­tü­rü­le­bil­me­si­ne imkân sağ­la­ma­sı he­def­len­miş­tir.

Gemi sa­hip­le­ri ge­mi­le­ri­ni gön­de­re­cek­le­ri te­sis­le­ri “AB Gemi Geri Dö­nü­şüm Fir­ma­la­rı Lis­te­si” için­den se­çe­bi­le­cek­tir.

AB yö­net­me­li­ği 31.12.2018 ta­ri­hin­de uy­gu­la­ma­ya alın­mış­tır. AB gemi geri dö­nü­şüm lis­te­si­ne dâhil olmak için mü­ra­ca­at sü­re­ci­ni ta­mam­la­yan fir­ma­la­rı­mı­zın de­ne­tim­le­ri­ne 2018 yılı ha­zi­ran ayın­da baş­lan­mış, 2018 Ara­lık ayı içe­ri­sin­de AB Ko­mis­yo­nu 26 AB üyesi te­si­sin yer al­dı­ğı lis­te­ye AB dı­şın­dan Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nden bir, Tür­ki­ye’den 2 te­si­si (Leyal ve leyal Dem­taş) dâhil et­miş­tir” dedi.

“RE­KA­BET İÇİN EN­GEL­LER KAL­DI­RIL­MA­LI”

“AB Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği ve Hong Kong söz­leş­me­si ile Av­ru­pa Bir­li­ği ve diğer Asya ül­ke­le­ri­nin de dâhil ol­du­ğu bir re­ka­bet sü­re­ci baş­la­mış­tır.

Sü­reç­te ka­lı­cı ya­tı­rım­lar (Kuru ha­vuz­lar-mer­ke­zi arıt­ma te­sis­le­ri ara de­po­la­ma te­si­si vb.) büyük önem arz et­mek­te­dir.

Ancak sek­tö­rün önün­de­ki en önem­li engel, 2026 yı­lın­da sona erecek kira söz­leş­me­le­ri­dir. Fir­ma­la­rın kira söz­leş­me­le­ri­nin bitim ta­ri­hi olan 2026 yılı bek­le­nil­me­den uza­tıl­ma­sı sek­tör­de ka­lı­cı ya­tı­rım­la­rın de­va­mı/re­ka­bet için önem­li bir hu­sus­tur” dedi.


Bunları da beğenebilirsin